Σύμβουλοι
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
CSR + ESG

Υπηρεσίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR / ESG)

Στην Ambiever ως σύμβουλοι εταιρικής κοινωνικής ευθύνης υποστηρίζουμε επιχειρήσεις και φορείς στην ανάπτυξη του τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση CSR/ESG στρατηγικής, την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου CSR πλαισίου, το σχεδιασμό και την υλοποίηση CSR/ESG δράσεων καθώς επίσης και όλα τα θέματα προβολής.

Γιατί Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR / ESG) ;

H εταιρική κοινωνική ευθύνη αποτελεί καθοριστικό εργαλείο για την αντίληψη που έχουν οι εργαζόμενοι, οι πελάτες και οι συνεργάτες για την επιχείρησή σας.
Σήμερα όλο και περισσότεροι καταναλωτές επιλέγουν τα προϊόντα επιχειρήσεων που διακρίνονται για την κοινωνική και περιβαλλοντική τους ευαισθησία.
Η εταιρική κοινωνική ευθύνη στο χώρο των επιχειρήσεων αποτελεί μία μετεξέλιξη της έννοιας της ανάπτυξης, από καθαρά οικονομική σε βιώσιμη, προσδιορίζοντας και λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Η ενεργοποίηση της εταιρείας σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης προϋποθέτει έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό, τόσο σε επίπεδο στόχευσης, όσο και οργάνωσης. Οι CSR δράσεις πρέπει να έχουν συνοχή και να αναπτύσσονται με βάση των αξιών, των χαρακτηριστικών, του περιβάλλοντος και των ενδιαφερόμενων μερών της κάθε εταιρείας.
Στην Ambiever υποστηρίζουμε τους πελάτες μας στη διαμόρφωση μίας εξειδικευμένης CSR στρατηγικής προκειμένου να διασφαλίσουμε την αποτελεσματικότητα και απόδοση των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Σχεδιασμός & υλοποίηση δράσεων

Η έννοια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης περιλαμβάνει διάφορες κατηγορίες δράσεων, σε διάφορους τομείς και με διάφορους αποδέκτες.  Το εύρος των δράσεων σχετίζεται με τις αξίες της εταιρείας, τη στρατηγική και τους στόχους σε επίπεδο CSR και τον προϋπολογισμό που διατίθεται να επενδύσει.  Στην Ambiever υποστηρίζουμε τους πελάτες μας στη διαμόρφωση ενός πλάνου δράσεων, όπως επίσης στο σχεδιασμό και την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων.

Προβολή & επικοινωνία

Η επικοινωνία και προβολή αποτελεί βασικό στοιχείο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, τόσο σε επίπεδο στρατηγικής, όσο και των συγκεκριμένων δράσεων.  Για τον λόγο αυτό σχεδιάζουμε στην Ambiever για τους πελάτες μας ένα ολοκληρωμένο σχέδιο προβολής και επικοινωνίας και αναλαμβάνουμε τις κατάλληλες ενέργειες όπως παρουσιάσεις, ενημέρωση ιστοσελίδων, δελτία τύπου και αναρτήσεις στα social media.

Ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών

Η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης είναι απόλυτα συνυφασμένη με στρατηγικές συνεργασίες, είτε αυτές αφορούν την από κοινού διοργάνωση και υλοποίηση δράσεων, είτε την επιλογή αποδεκτών. Στην Ambiever αναλαμβάνουμε την ανάπτυξη συνεργασιών με άλλες επιχειρήσεις και φορείς.

Ανάθεση (outsourcing) τμήματος
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

Οι μεγάλες εταιρείες για τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης λειτουργούν μεγάλα τμήματα με εξειδικευμένα στελέχη. Αυτό είναι ανέφικτο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ωστόσο η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχει εξίσου μεγάλη σημασία.
Για το λόγο αυτό παρέχουμε στην Ambiever παρέχουμε τη δυνατότητα μία εξ΄ολοκλήρου ανάθεσης του τμήματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.