Υπηρεσίες 
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
CSR

Σύμβουλοι Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR)

Οι σύμβουλοι εταιρικής κοινωνικής ευθύνης παρέχουμε στους πελάτες μας συμβουλές και υπηρεσίες για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διαχείριση προγραμμάτων κοινωνικής ευθύνης. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αναφέρεται στην προσπάθεια μιας εταιρείας να αναλάβει δράσεις που έχουν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία, το περιβάλλον και τους εργαζομένους της, πέρα από τη βασική της οικονομική απόδοση.

Γιατί Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) ?

Η εταιρική κοινωνική ευθύνη (CSR) μπορεί να έχει πολλά οφέλη, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για την κοινωνία και το περιβάλλον. Ανάμεσα στα κύρια οφέλη περιλαμβάνονται τα εξής:

 

 1. Καλύτερη Επιχειρηματική Φήμη:<Η δραστηριότητα CSR μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία μιας θετικής εικόνας για την εταιρεία. Όταν μια επιχείρηση δείχνει δέσμευση στην κοινωνία και το περιβάλλον, αυτό μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στην επιχειρηματική φήμη και να ελκύσει τους καταναλωτές και τους επενδυτές.
 2. Αύξηση της Ανταγωνιστικότητας:Οι καταναλωτές τείνουν να προτιμούν εταιρείες που έχουν δεσμευτεί στην CSR. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της πελατείας και των πωλήσεων, βελτιώνοντας έτσι τη θέση της εταιρείας στην αγορά.
 3. Αναβάθμιση των Σχέσεων με τους Εργαζομένους: Η επένδυση στην κοινωνική ευθύνη δείχνει τη φροντίδα της εταιρείας για τους εργαζομένους της. Αυτό μπορεί να βελτιώσει την εργασιακή ικανοποίηση, να αυξήσει την παραμονή των εργαζομένων στην εταιρεία και να βοηθήσει στην προσέλκυση νέου ταλέντου.
 4. Ανάπτυξη Καινοτομιών:Η εστίαση στην CSR μπορεί να ενθαρρύνει την ανάπτυξη καινοτομιών που μπορούν να έχουν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και το περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλουν στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών.
 5. Βελτίωση της Εταιρικής Πολιτικής: Η CSR μπορεί να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση της εταιρείας σε ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης, περιβάλλοντος και αειφορίας, προωθώντας την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης και βιώσιμης εταιρικής πολιτικής.
 6. Συνεργασία με την Κοινωνία: Οι δραστηριότητες CSR ενισχύουν τον διάλογο και τη συνεργασία με την τοπική κοινωνία, τους φορείς και τους ενδιαφερόμενους, προωθώντας την αμοιβαία ωφέλεια.
 7. Αειφορία και Διατήρηση Περιβάλλοντος: Οι εταιρείες που εστιάζουν στην CSR μπορούν να μειώσουν τον αρνητικό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων τους στο περιβάλλον, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία των φυσικών πόρων.

Στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Η στρατηγική εταιρικής κοινωνικής ευθύνης αναφέρεται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση μιας επιχείρησης να συμβάλει θετικά στην κοινωνία, το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη, ενώ ταυτόχρονα ευθυγραμμίζονται με τους στρατηγικούς στόχους και τα κύρια επιχειρηματικά κέρδη της εταιρείας. Η στρατηγική CSR δεν αποτελεί απλώς φιλανθρωπία, αλλά αντιμετωπίζεται ως μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη δημιουργία αξίας, και ηθικής και βιωσιμότητας.

 

Στην Ambiever υποστηρίζουμε τους πελάτες μας στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό CSR στρατηγικής και πιο συγκεκριμένα:

 

 1. Καθορισμός Στόχων και Προτεραιοτήτων: Ορίζουμε με τη διοίκηση τις περιοχές όπου η εταιρεία μπορεί να έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο και πού θα ήταν πιο συνεπές με τις δραστηριότητές της να συμβάλει.
 2. Ευαισθητοποίηση της Διοίκησης: εκπαιδεύουμε τα υψηλόβαθμα στελέχη της εταιρείας με στόχο την υποστήριξη και τη συνεργασία τους στην εφαρμογή της στρατηγικής CSR
 3. Ενσωμάτωση στην Επιχειρηματική Στρατηγική: διασφαλίζουμε ότι η στρατηγική CSR συμβαδίζει με τις γενικές επιχειρηματικές στρατηγικές και τους στόχους της εταιρείας.
 4. Συμμετοχή των Συνεργατών: ενεργοποιούμε με ειδικές δράσεις τους εργαζομένους για την ενεργή συμμετοχή τους στη σχεδίαση και υλοποίηση πρωτοβουλιών CSR
 5. Καθορισμός Κριτηρίων Αποτίμησης: Ορίζουμε μετρήσιμα κριτήρια για την αξιολόγηση της απόδοσης της στρατηγικής, όπως κοινωνικές επιδόσεις, περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα και επιχειρηματική ανάπτυξη.
 6. Επικοινωνία: υποστηρίζουμε τους πελάτες μας στην ενημέρωση των πελατών, συνεργατών, των εργαζομένων και ενδιαφερόμενους φορείς για τις πρωτοβουλίες και τις επιδόσεις στον τομέα του CSR.
 7. Συνεχής Βελτίωση: αναθεωρούμε τη στρατηγική σε τακτικά διαστήματα και την προσαρμόζουμε σύμφωνα με τις αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον και τις ανάγκες της κοινωνίας.

Μια καλά δομημένη στρατηγική CSR μπορεί να βοηθήσει την επιχείρηση να επιτύχει θετικά αποτελέσματα, τόσο από άποψη κοινωνικής ευαισθητοποίησης όσο και από άποψη επιχειρηματικής απόδοσης.

Σχεδιασμός & υλοποίηση δράσεων

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (CSR) απαιτούν προσεκτική προετοιμασία, στρατηγική σκέψη και συνεχή αξιολόγηση. Σας υποστηρίζουμε με:

 

Βήμα 1: Καθορισμός Στόχων και Προτεραιοτήτων

 

Σε συνεργασία με τη διοίκηση καθορίζουμε τους στόχους της εταιρείας σε σχέση με το CSR. Ποια κοινωνικά ή περιβαλλοντικά θέματα θέλετε να αντιμετωπίσετε; Ποια είναι τα κύρια ζητήματα που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας;

 

Βήμα 2: Ανάλυση Κοινωνικού και Περιβαλλοντικού Αντικτύπου

 

Αξιολογούμε τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων της εταιρείας στην κοινωνία και το περιβάλλον. Ποια είναι τα θετικά και αρνητικά αποτελέσματα των δράσεών σας;

 

Βήμα 3: Σχεδιασμός Προγραμμάτων και Πρωτοβουλιών

 

Σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε συγκεκριμένα προγράμματα και πρωτοβουλίες που θα βοηθήσουν στην επίλυση των προβλημάτων που αναγνωρίσαμε. Αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν φιλανθρωπικές δράσεις, περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες, προγράμματα κοινωνικής αποδοτικότητας κ.ά.

 

Βήμα 4: Ενσωμάτωση στην Επιχειρηματική Στρατηγική

 

Διασφαλίζουμε ότι οι δράσεις CSR συμβαδίζουν με την επιχειρηματική στρατηγική σας. Πώς το CSR συντονίζεται με τους στόχους και την αποστολή της εταιρείας;

 

Βήμα 5: Καθορισμός Πόρων και Χρονοδιαγράμματος

 

Προσδιορίζουμε του απαιτούμενους και διαθέσιμους πόρους (χρηματικούς, ανθρώπινους, χρονικούς) για την υλοποίηση δράσεων CSR που έχουμε επιλέξει.

 

Βήμα 6: Υλοποίηση και Παρακολούθηση

 

Υλοποιούμε τα προγράμματα και τις πρωτοβουλίες σας με συνέπεια και δέσμευση. Παρακολουθούμε την πρόοδο και την απόδοσή τους, και διορθώνουμε τυχόν προβλήματα που προκύπτουν.

 

Βήμα 7: Επικοινωνία και Διαφήμιση

 

Σχεδιάζουμε τις κατάλληλες ενέργειες για την επικοινωνία των δράσεων στο κοινό, τους πελάτες, τους εργαζομένους και τους φορείς. Η διαφάνεια και η επικοινωνία είναι σημαντικά για την ενίσχυση της φήμης και της αποδοχής

Ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών

Η ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών σε θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης μπορεί να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των προσπαθειών σας και να διευρύνει τον κοινωνικό αντίκτυπο. Μέσα από το ευρύ επιχειρηματικό μας δίκτυο βοηθάμε τους πελάτες μας στην ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών με:

 

 1. Αναγνώριση Κοινών Συμφερόντων: Καθορίζουμε τα θέματα CSR που αντιστοιχούν στα συμφέροντα της εταιρείας σας και των πιθανών συνεργατών. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει κοινωνικά, περιβαλλοντικά, οικονομικά και άλλα ζητήματα.
 1. Έρευνα και Επιλογή Συνεργατών: ερευνούμε για κατάλληλους συνεργάτες που έχουν ενδιαφέρον για τα ίδια ή παρόμοια θέματα CSR. Μπορούν να είναι άλλες επιχειρήσεις, μη κυβερνητικοί οργανισμοί, ακαδημαϊκά ιδρύματα, φιλανθρωπικές οργανώσεις κ.ά.
 1. Καθορισμός Κοινών Στόχων: συζητάμε και καθορίζουμε τους κοινούς στόχους που μπορούμε να επιτύχετε μέσω της συνεργασίας. Ποια είναι τα αναμενόμενα οφέλη για κάθε μέρος και πώς μπορείτε να συνεργαστείτε για την επίτευξή τους;
 1. Σχεδιασμός Κοινών Πρωτοβουλιών: σχεδιάζουμε κοινές πρωτοβουλίες που θα υλοποιηθούν από τη συνεργασία. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν κοινωνικά προγράμματα, περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες, εκπαιδευτικά προγράμματα κ.ά.
 1. Κατανομή Υποχρεώσεων: καθορίζουμε ποιος θα είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση και διαχείριση των πρωτοβουλιών, όπως επίσης την κατανομή των υποχρεώσεων και των πόρων στις συγκεκριμένες δράσεις.
 1. Επικοινωνία και Προώθηση: επικοινωνούμε τις κοινές πρωτοβουλίες και τον αντίκτυπο τους στο κοινό, τους πελάτες, τους εργαζόμενους και τους φορείς. Προωθούμε ταυτόχρονα την ευαισθητοποίηση και την αναγνώριση της συνεργασίας.
 1. Συνεχής Αξιολόγηση: παρακολουθούμε την πρόοδο και τα αποτελέσματα των κοινών πρωτοβουλιών και αξιολογούμε την απόδοση και την αποτελεσματικότητα της συνεργασίας.

Η ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών μπορεί να ενισχύσει τον κοινωνικό αντίκτυπο και να βοηθήσει στην επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Ανάθεση (outsourcing) τμήματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

Οι μεγάλες εταιρείες για τις δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης λειτουργούν μεγάλα τμήματα με εξειδικευμένα στελέχη. Αυτό είναι ανέφικτο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ωστόσο η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχει εξίσου μεγάλη σημασία.

Για το λόγο αυτό παρέχουμε στην Ambiever παρέχουμε τη δυνατότητα μία εξ΄ολοκλήρου ανάθεσης του τμήματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

MEMBER OF

© COPYRIGHT 2018 - 2025